XNXX SEX
baed alkthyr min altafkir , qararat ‘anah sayakun min almunasib murajaeat ‘aflam xnxx 2021 lil’azwaj hataa yatamakan

‘ayu shakhs yastamtae bimushahadat fatiyaat erbyat qarniaat yusbin min alshadi wayamisu alqadib min aleuthur ealaa dhlk huna bayn malayin alearab hawl alealam ‘atamanaa ‘an tastamtae biqara’at hdha almaqal biqadr ma aistumtaeat bitajmieih meana. la tataradad fi altakhatiy ‘iilaa al’asfal watarak li taeliqatik ‘aw ‘asyiltuk.

hnak bed mawaqie xxnxx alearabiat alssakhinat ealaa al’intrnt walati tulabiy raghabat alrijal walnisa’ lamumarasat aljins alsharjii. taearad aledyd min hadhih almawaqie al’iibahiat alearabiat nisa’ erbyat ghuraybat fi maqatie fidyu hasasatan lilghayat wafi bed al’ahyan sarihatin. tama taswir aledyd min hadhih al’aflam min qibal nujum ‘iibahiat muslimin huat haqiqiiyn aydana hataa tatamakan min alaistimtae bimushahadat aljimae alwaqieii min khusawsiat warafahiat munzilik. bed hadhih almawaqie al’iibahiat alearabiat hi mawaqie hisriat lil’azwaj faqt.

sbb akhar qad yajealuk targhab fi alaindimam ‘iilaa mawqie ‘iibahiin earabiin hasriin hu ‘anahum yuqdimun bedana min ‘akthar almuhtawiat hisriatan wtqrybana ealaa alwayb balkaml. kama taraa , yuhibu alearab mushahadat ‘aflam alkibar. tama ‘iithbat hadhih alhaqiqat bima la yade mjalaan lilshaki , wahum la yahtamun bima yuhibu alakharun mushahadatah , talama ‘an hnak muhtawaa ‘iibahi. hadha hu alsabab fi ‘anak satajid alearab yuhibuwn mushahadat maqatie alfidyu aljinsiat alsharjiat walmudaeibati. fi alwaqie , ‘iinahum yuhibuwnaha kthyrana lidarajat ‘anahum la yahtamun biman yushahiduha , talama ‘anaha ‘iibahiat.
shay’ wahid yjb ‘an tuearifah ean alshaeb alearabii hu ‘anah min almaeruf ‘anahum muhafizun lilghayati.

khasatan eindama yataealaq al’amr bidinihim wahu al’islam wasulukuhum eindama yataealaq al’amr bislukahum aljinsiu , yjb ‘an tadae fi aietibarik daymana ‘ana hula’ alnaas yatabieun qawaeid al’islam alssarimat wa’ana alkthyr minhum yaeishun fi salam wainsijam mae aljamie ‘unas akharun fi alealam al’iislami. lkn hdha la yaeni ‘anahum ma zaluu yumarisun eadatihim alkhasat , wa’iidha shahadat ‘ayu nawe min ‘anwae aljins xnxx 2021 , fstulahz ‘anahum yatasarafun tmamana kama yafealun eadtan eind mumarasat aleadat alsiriyat , mae sharik ‘aw sharikayn.

sayafealun ‘ashya’ mithli mushahadat al’aflam al’iibahiat meana , wamumarasat aleadat alsiriyat , waltahaduth bifazazat mae bedhm albaed wahataa alainkhirat fi fiel aljamae alhaqiqii mae ‘ahad alshuraka’ baynama yastamini alakhir. la yujad shay’ ghyr qanuniin fi hadha ealaa al’iitlaq , wahu fi alwaqie juz’ min dinihim.

yasheur alkthyr min alrijal walnisa’ fi alealam al’iislamii ‘ana mumarasat al’islam wairtida’ alhijab al’iislamii mahzuran tmamana , wabialttali la yumkinuhum alainghimas fi al’afeal aljinsiati. wamae dhlk , hdha lays shyhana fi alealam alearabii , hayth tujad aledyd min mawaqie aljins xnxx alty tulabiy ‘ihtyajat al’ashkhas aldhyn yarghabun fi mushahadat almawadi al’iibahy. fi alwaqie , tasmah bed hadhih almawaqie lilrijal walnisa’ alearab bimushahadat almawadi al’iibahiat meana. wahadha shay’ jayid akhir.

arab couple

alan , ‘iidha kunt tatasa’al ean sbb aietibar aldiyn al’iislamii sarmana lilghayat eindama yataealaq al’amr bimabadiihim hawl alsuluk al’akhlaqii wa’ashya’ mn hdha alqubayl , hsnana , yumkin lilmir’ ‘an yaqul ‘iinahum yaetabirun alaistimna’ ghyr ‘akhlaqiin waghayr mabdayiyin , lkn fi alwaqt nfsh , fa’iinahum yaetabirun ‘ana al’afeal alty yantawi ealayha al’amr hi rafae rwhyana bishakl ‘akbar wayaetaqidun ‘ana faeal almawadi al’iibahiat , aldhy yatadaman aljins alsharjia , hu wasilat litahqiq ghayatin.

syuzhr mawqie ‘iibahiin earabiin yulabiy ‘ihtyajat fathat alsharaj majmueatan wasieat min almhtwa. bed hadhih al’aflam satakun aflamana misriatan , lkn mezmha ‘aflam min jmye ‘anha’ alshrq al’awsat wakhasatan min alduwal alearabiat almujawirat limisr , mithl ‘abu zabi wadubi walqahirat wal’urdun. satakun bed hadhih al’aflam sarihat lilghayat , fi hyn ‘ana albaed alakhar ‘akthar trwydana wahusn aldhwq. yumkinuk aleuthur ealaa ‘aflam min misr , wahataa min ‘amakin mithl almaghrib waqatar walmamlakat alearabiat alsaeudia. hdha yaeni ‘ana hnak thaqafat washuhwaniat mueayanat la yumkinuk aleuthur ealayha fi ‘ayi makan akhir.

‘iidha kunt ‘ant nafsak erbyana , watuhabu alfatiat alerbyat , frbma yumkinuk ‘an tatasil bima ‘atahadath eanh. khasatan wa’anani ra’ayt bed alnisa’ alearabiat aljamilat hqana yartadin fasatin earabiatan muhtashimatan hqana ‘athna’ taswirihin li’aflam ‘iibahiat earabia. bial’iidafat ‘iilaa dhlk , ra’ayt aydana bed alrijal alearab algharibayn jdana fi al’aflam , wahula’ hum ‘anwae alrijal aldhyn ymkn ‘an tatawaqae ruyatihim fi film ‘iibahiin earabi. yumkinuk tuaqie alkthyr min almawdueat alearabiat , wahataa almawdueat alearabiat min ‘ajza’ ‘ukhraa mukhtalifat min alealam aydana. yumkinuk tuaqie wafrat min tashkilat almalabis alnisayiyat , kama yumkinuk tuaqie alkthyr min almawdueat bayn al’aeraq aydana.

bishakl eamin , ‘iidha kunt erbyana , faman almhtml ‘alaa tuajih mushkilatan fi mushahadat ‘aflam alkibari. muslim , ‘am la , la tazal mushahadat ‘aflam alkibar hqyqtan min haqayiq alhayat fi alealam alearabi. alealam alearabii , alealam al’iislamiu , mawaqie al’unbubat al’iibahiat alearabiat ; yakhadimun jmyeana nfs alghrd: jame alnaas meana min khilal altarfih.